Whiskey Splash - lickshots

Produktfotografie, Whiskey Glas – lickshots